Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.  Deklaracje prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej hnidec.pl jest Jakub Hnidec wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hnidec Translations, adres siedziby: ul. Bohaterów Westerplatte 27, Bielsko-Biała, NIP: 5482479304, REGON: 362432578, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@hnidec.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 1. Serwis Hnidec.pl, prowadzony pod adresem pl (dalej „serwis”) przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom zeń korzystającym, że ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy poda on swoje dane osobowe.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom bez uprzedniej zgody Użytkownika.

II.  Ochrona Danych Osobowych

 1. Podczas korzystania z niektórych funkcji serwisu pl, użytkownik jest poproszony o podanie swoich danych osobowych i wypełnienie odpowiedniego formularza wymagającego podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  • wykonania usługi, której stroną jest Użytkownik lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed wykonaniem usługi na żądanie Użytkownika;
  • przedstawienia Użytkownikowi informacji o dostępnych szkoleniach;
  • w celach promocyjnych, edukacyjnych i marketingowych Administratora;
  • przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • NIP,
  • nazwa instytucji,
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na kontakt na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na kontakt telefoniczny lub kontakt w innej formie, zarówno przez Administratora, podmioty współpracujące jak i inne podmioty, którym dane Użytkownika zostały przekazane za jego zgodą.
 5. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, zawsze przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych. W tym celu należy drogą elektroniczną na adresy: biuro@hnidec.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.
 6. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 2 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej.
 7. Wchodząc na stronę pl Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane tylko do zbierania ogólnych, analitycznych i statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się z nami Użytkownicy.
 8. W celu przesyłania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje usługi i aplikacje firmy Google na podstawie warunków korzystania z usług Google.
 9. Firma Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, programów ​EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

III.  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 1. Dokonując zapisu na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora na dobrowolnie podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie e-mail z wycofaniem zgody na adres biuro@hnidec.pl.

IV.  Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

 1. Pliki cookie to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są do następujących celów:

                              ■    utrzymanie połączenia z Serwisem;

                              ■    obliczenia statystyczne;

                              ■     analityczne;

                              ■     techniczne, związane z administracją serwisu.

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych wszystkich Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 2. Transmisja podanych przez Użytkowników danych zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

V.  Rodzaje plików „cookie”

■    „Tymczasowe” pliki cookie związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.

■    „Trwałe” pliki cookie pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika).

■    „Analityczne” pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookie służą do ulepszania działania witryny.

■    „Funkcjonalne” pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak rozmowy tekstowe z przedstawicielem Administratora

Korzystając z tej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookie na jego komputerze/urządzeniu w podanych wyżej celach.

VI.  Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy kierować adres: biuro@hnidec.pl.